TB nghỉ học tập trung tại trường trong 14 ngày để phòng tránh dịch bệnh Covid-19 từ ngày 26/7 - 09/8/2020